Feltételek

 1. Általános információk

  1.1 A szerződés megkötése a FRAISA SA vagy leányvállalatainak (a továbbiakban röviden «Szállító») írásbeli visszaigazolásával (megrendelés visszaigazolása) történik, amelyben a megrendelést elfogadják.

  1.2 A megrendeléstől való eltérések, amelyek a megrendelés visszaigazolásában szerepelnek, a szerződés részét képezik, amennyiben a megrendelő a megrendelés visszaigazolásának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban nem tiltakozik ellenük. Az elfogadási határidő nélküli ajánlatok, különösen azok, amelyek az árlistákban, prospektusokban stb. találhatók, nem kötelező érvényűek.

  1.3 Jelen szállítási feltételek kötelező érvényűek, ha azokat az ajánlatban vagy a megrendelés visszaigazolásban alkalmazhatónak nyilvánították. A megrendelő más értelmű feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat a szállító írásban kifejezetten elfogadta.

  1.4 A szerződő feleknek minden megállapodást és jogilag releváns nyilatkozatot írásban kell rögzíteniük, hogy azok érvényesek legyenek.

  1.5 Amennyiben jelen szállítói feltételek bármely rendelkezése teljesen vagy részben hatálytalannak bizonyulna, úgy a szerződő felek ezt a rendelkezést olyan új megállapodással helyettesítik, amely jogi és gazdasági szándékukhoz a lehetőleg közelebb áll.

 2. A szállítások és teljesítések tartalma

  A szállító szállításai és teljesítései a megrendelés visszaigazolásában, illetve az ehhez kapcsolódó esetleges mellékletekben vannak felsorolva. A szállító jogosult a teljesítés javítása érdekében változtatásokat tenni, amennyiben ez nem vezet áremelkedéshez.

 3. Prospektusok, katalógusok és műszaki dokumentumok

  A prospektusok és katalógusok másképp szóló megállapodások nélkül nem kötelező érvényűek. A műszaki dokumentumokban szereplő adatok csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat kifejezetten garantálták.

 4. Árak

  4.1 Másképp szóló megállapodás hiányában az árak nettóban értendők, gyárban átvéve, csomagolás nélkül, szabadon felhasználható svájci frankban, vagy a leányvállalatok nemzeti valutájában, levonások nélkül.

  4.2 Valamennyi járulékos költséget, mint pl. fuvardíjat, biztosítást, kiviteli, behozatali és egyéb engedélyeket, valamint a tanúsítványokat a megrendelő fizeti.

  4.3 Szintén a megrendelőt terhelik mindenfajta adó (különösen az általános forgalmi adó), járulék, illeték, vám és hasonló költségek, amelyek a szerződéssel kapcsolatban keletkeznek, vagy azokat a megrendelőnek megfelelő igazolás ellenében a szállító részére meg kell térítenie, amennyiben ezekért a szállítónak kell fizetnie.

 5. Fizetési feltételek

  5.1 Megrendelő a kifizetéseket a szerződésben meghatározott fizetési feltételek szerint a szállító telephelyén árengedmény, költségek, adók, járulékok, illetékek, vám és hasonlók levonása nélkül teljesíti. A fizetési kötelezettség akkor teljesül, ha a szállító telephelyén a szerződésben meghatározott összeg a szállító szabad rendelkezésére áll. A fizetési határidő a számla kiállításától számított 30 nap.

  5.2 A fizetési határidőt, ill. a külön szerződésben meghatározott fizetési határidőket akkor is be kell tartani, ha a szállítás, a szállítmány átadása vagy átvétele a szállító hibáján kívüli okokból késik vagy lehetetlenné válik, vagy ha a szállítmányból olyan jelentéktelen részek hiányoznak vagy olyan utómunkálatok válnak szükségessé, amelyek a szállítmány használatát nem akadályozzák meg.

  5.3 Amennyiben a megrendelő a fizetési határidőt, ill. a külön szerződésben meghatározott fizetési határidőket nem tartja be, úgy köteles felszólítás nélkül az esedékesség időpontjától számítva késedelmi kamatot fizetni, melynek mértéke a megrendelő telephelyén szokásos kamatokhoz igazodik, de legalább a Svájci Nemzeti Bank mindenkori diszkontlába + 4 %. A további károk megtérítésének jogát fenntartjuk.

 6. Tulajdonjog fenntartása

  6.1 Minden szállítmány tulajdonosa a szállító marad mindaddig, amíg a szerződés szerinti kifizetéseket teljes mértékben meg nem kapta.

  6.2 Megrendelő köteles közreműködni azon intézkedésekben, amelyek a szállító tulajdonjogának védelme miatt szükségesek; mindenekelőtt meghatalmazza a szállítót az adásvételi szerződés megkötésével, a megrendelő költségére a tulajdonjog fenntartásának a közhiteles nyilvántartásba, nyilvános jegyzékekbe vagy a vonatkozó helyi törvények szerinti hasonló nyilvántartásokba történő bejegyezésére vagy feljegyezésére, és minden erre vonatkozó előírást teljesítésére.

  6.3 Megrendelő a leszállított tárgyakat saját költségén a tulajdonjog fenntartásának ideje alatt fenntartja, és a szállító javára lopás, törés, tűz, víz és egyéb veszélyek ellen biztosítja. Megrendelő továbbá minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a szállító tulajdoni igényét sem befolyásolni, sem hatályon kívül helyezni ne lehessen.

 7. Szállítási határidő

  7.1 Szállító mindent megtesz a megrendelés visszaigazolásában rögzített szállítási határidő betartása érdekében. A szállítási határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a szállító annak lejárata előtt értesítést küld a megrendelőnek az áru szállítási készenlétéről.

  7.2 A szállítási határidő betartása a feltétele annak, hogy a megrendelő a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljes mértékben teljesítse.

  7.3 A szállítási határidő méltányosan hosszabb lesz, ha olyan akadályok lépnek fel, amelyeket a szállító nem tud megakadályozni annak ellenére sem, hogy a tőle elvárt gondossággal jár el, függetlenül attól, hogy ezen akadályok nála, a megrendelőnél vagy egy harmadik személynél keletkeznek. Ilyen akadályok például a járványok, mozgósítás, háború, lázadás, jelentős üzemzavarok, balesetek, munkaügyi konfliktusok, a szükséges nyersanyagok és félkész termékek késedelmes vagy hibás beszállítása, hatósági intézkedések vagy mulasztások, valamint természeti csapások.

  7.4 Amennyiben a szállítási határidő helyett meghatározott időpontban állapodtak meg, akkor ez egyenértékű a szállítási határidő utolsó napjával; a 7.1-7.3 pontok hasonlóan alkalmazhatók.

  7.5 A szállítás késedelme miatt a megrendelő nem élhet kártérítési igénnyel vagy további szolgáltatások nyújtásának igényével, kivéve, ha a 7. pontban ezt kifejezetten megnevezték, vagy ha külön megállapodásban erről megegyeztek. Ez a megszorítás nem érvényes a szállító jogellenes szándékára vagy súlyos gondatlanságára.

 1. Áru visszavétele

  A kereskedelemben szokványos max. 1000,- CHF értékű visszárura vonatkozóan az áru értékének 10 %-át, legalább azonban 30,- CHF-t számítunk fel a számunkra felmerülő ellenőrzési ráfordításra. Magasabb visszáru-értékek esetén a FRAISA SA előzetes beleegyezését kell kérni. Egyedi megrendelésre készült kivitelezés és különleges felirattal ellátott termékek esetén a visszavásárlás kizárt.

 2. Csomagolás

  A csomagolást a szállító külön kiszámlázza és nem veszi vissza.

 3. A haszon és a kockázat átszállása

  10.1 A haszon és a kockázat legkésőbb az üzemből történő szállítás megkezdésekor száll át a megrendelőre.

  10.2 Ha a szállítás a megrendelő kérésére vagy más olyan okokból késik, amelyért a szállító nem tehető felelőssé, a kockázat az üzemből történő szállítás eredetileg tervezett időpontjától száll át a megrendelőre. Ettől az időponttól kezdve a szállítmányt a megrendelő költségére és kockázatára tárolják és biztosítják.

 4. Kiszállítás, szállítás, biztosítás

  11.1 A kiszállítással, szállítással és biztosítással kapcsolatos különleges kéréseket időben jelezni kell a szállítónak. A szállítás a megrendelő költségére és kockázatára történik.

  11.2 A kiszállítással vagy szállítmányozással kapcsolatos reklamációkat a megrendelőnek a szállítmány vagy a szállítási dokumentumok kézhezvétele után haladéktalanul jeleznie kell a legutolsó szállítmányozó felé.

  11.3 Bármilyen kár elleni biztosítás a megrendelő kötelessége.

 5. A szállítmány ellenőrzése és átvétele

  12.1 Megrendelő köteles a szállítmányokat a kézhezvételtől számított 8 napon belül ellenőrizni és az esetleges hiányosságokat a szállító felé ezen határidőn belül írásban jelezni. Amennyiben megrendelő ezt elmulasztja, a szállítmányt elfogadottnak tekintjük.

  12.2 Szállító köteles a részére a 12.1 pont szerint megadott hiányosságokat a lehető leghamarabb megszüntetni, vagy – választása szerint – a hiányos árut kicserélni.

  12.3 A szállítmányok bármilyen hiányossága miatt megrendelő a 12. és 13. pontban megadottakon kívül (szavatosság, kellékszavatosság) nem érvényesíthet jogot és nem támaszthat igényt.

 6. Szavatosság, kellékszavatosság

  13.1 A szavatossági idő 6 hónap. A szavatosság az üzemből történő szállítás megkezdésével kezdődik. A kicserélt vagy megjavított árura a szavatossági idő újra kezdődik, és 6 hónapig tart attól számítva, hogy a szállító a csereárut elküldte. A szavatosság idő előtt érvényét veszti, ha a megrendelő vagy harmadik személy szakszerűtlen változtatásokat vagy javításokat végez, vagy ha a megrendelő, amennyiben hiányosság lépett fel, nem teszi meg haladéktalanul a megfelelő intézkedéseket a kárenyhítés érdekében, és a szállítónak nem ad lehetőséget arra, hogy a hiányosságot elhárítsa.

  13.2 A szállítói szavatosság és felelősség nem vonatkozik azokra a károkra, amelyek esetében nem bizonyítható, hogy rossz alapanyag, hibás konstrukció vagy hiányos kivitelezés következtében keletkeztek, pl. természetes elhasználódás, hiányos karbantartás, az üzemi előírások figyelmen kívül hagyása, vegyi vagy elektronikai hatások, ill. más olyan okok következtében keletkeztek, amelyek nem róhatók fel a szállítónak.

  13.3 Megrendelő kizárólag a hiányos áru pótlására vagy javítására támaszthat igényt. Megrendelőt nem támaszthat további igényt, különösen kártérítés vagy hiányosság miatti közvetett károk esetében. Megrendelő semmi esetben sem támaszthat igényt olyan károk enyhítésére, amelyek nem magában a szállított tárgyban keletkeztek, nevezetesen termeléskiesésre, haszon elmaradására, megbízások elvesztésére, elmaradt nyereségre, valamint más közvetett vagy közvetlen károkra vonatkozóan. A felelősség ezen kizárása nem érvényes a szállító jogellenes szándékára vagy súlyos gondatlanságára. A felelősség kizárása egyébként nem érvényes, amennyiben kötelező erejű jogszabály szól ellene.

 7. Bírói illetékesség és alkalmazandó jog

  14.1 A megrendelő és a szállító jogvitái esetén a szállító székhelye szerinti bíróság illetékes. Szállítónak azonban joga van a megrendelőt annak székhelyén perelni.

  14.2 A jogviszony kizárólag a szállító nemzeti kereskedelmi jogának hatálya alá tartozik. Az ENSZ kereskedelmi jogának rendelkezései nem alkalmazhatók.

Fontos információk
 Minden tudnivaló a FRAISA koronavírus elleni intézkedéseiről