Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál, Cg. 05-09-004943 cégjegyzékszámon bejegyzett Fraisa Hungária Kft. 3980 Sárospatak, Vásárhelyi u. 3. székhelyű cég, mint Szállító által forgalmazott árukra és e körben a Szállító és a Megrendelő között létrejövő valamennyi szerződéses jogviszonyra alkalmazni kell. Jelen ÁSZF rendelkezéseitől kizárólag Szállító és Megrendelő írásban megkötött külön megállapodása alapján lehet eltérni.

 1. A szállítási szerződés létrejötte

  1.1 A Megrendelő a megrendelést írásban köteles eljuttatni a Szállítónak. A megrendelés szóban is történhet, de ebben az esetben a felek (Szállító-Megrendelő) 24 órán belül kötelesek azt írásban (visszaigazoló e-mail) megerősíteni. A Szállító kikötheti a rendelés írásba foglalását, ebben az esetben a szóbeli megállapodás érvénytelen.

  1.2 A megrendelésnek minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
  1.2.1 A Megrendelő megnevezését, cégjegyzék-számát, adószámát, bankszámlaszámát, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím),
  1.2.2 A megrendelt áru adatait (megnevezése, mennyisége, cikkszáma),
  1.2.3 A teljesítés helyét (Szállító telephelye, Megrendelő telephelye, egyéb helyszín),
  1.2.4 A teljesítés elvárt időpontját,
  1.2.5 A fuvarozás módját
  – amennyiben a fuvarozást a Megrendelő saját fuvareszközével végzi, vagy azzal fuvarozót bíz meg, akkor az áru átvételére jogosult személy nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és elérhetőségét, továbbá a fuvareszköz adatait (típus, rendszám) és az átvétel várható időpontját
  – amennyiben a fuvarozás a Szállító fuvareszközével vagy általa megbízott fuvarozóval történik, az áru átvételére jogosult személy pontos adatait (név, cím, személyi igazolvány szám, elérhetőség).

 2. A szállítások és teljesítések tartalma

  2.1 A Szállító szállításai és teljesítései a megrendelés visszaigazolásában, illetve az ehhez kapcsolódó mellékletekben szerepelnek. A megrendelést a Szállító 5 munkanapon belül köteles írásban visszaigazolni a Megrendelő részére.

  2.2 Amennyiben a Szállító a Megrendelést 5 munkanapon belül nem igazolja vissza a Megrendelő részére, akkor a megrendelés visszautasítottnak tekintendő és a Szállítási szerződés a felek között nem jön létre.

  2.3 Amennyiben a Szállító a megrendelés visszaigazolásában a megrendelésben szereplő paraméterektől eltérő adatokkal igazolja vissza a megrendelést, akkor ez a részéről adott ajánlatnak tekintendő és a Szállítási szerződés a Megrendelő írásos visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ajánlatot a Megrendelő 5 munkanapon belül nem igazolja vissza, az ajánlat visszautasítottnak tekintendő.

  2.4 A megrendelés visszaigazolásával létrejövő Szállítási szerződés bontó feltételei a következők:

  2.5 ha a Megrendelő a megrendelését a szállítási határidő előtt legalább 2 munkanappal írásban visszavonja (a Szállítási Szerződést felmondja),

  2.6 ha a Szállító a szállítási határidő előtt legalább 2 munkanappal írásban jelzi a Megrendelőnek, hogy a megrendelt árut valamilyen okból nem tudja biztosítani,

  2.7 ha a megrendelés szerint a fuvarozás a Megrendelő által biztosított fuvareszközzel történne, de a fuvarozó az áru átvétele céljából a Szállító telephelyén a visszaigazolt megrendelés szerinti időpontban, de legkésőbb az azt követő 3 munkanapon belül nem jelenik meg,

  2.8 ha a megrendelés szerint a fuvarozás a Szállító által biztosított fuvareszközzel történne, de a teljesítés azért hiúsul meg, mert a Megrendelő nem biztosítja a teljesítés feltételeit, illetve a teljesítés helyszínén és időpontjában a megrendelésben írt, átvételre jogosult személy jelenlétét.

  2.9 Az egyedi - vevői igények alapján gyártott – áruk Megrendelő oldaláról történő visszavonása esetén a Megrendelő köteles a visszavonás időpontjáig felmerült költségeket, valamint az elkészült áruk árát Szállító részére megtéríteni.

 3. Prospektusok, katalógusok és műszaki dokumentumok

  A Szállító prospektusaiban, reklámjaiban vagy egyéb kiadványaiban közölt, árukra vonatkozó rajzok, ábrák, méretek, súlyok, teljesítmény vagy egyéb adatok eltérő tartalmú megállapodás nélkül csak tájékoztató jellegűek. Ezek csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat kifejezetten garantálták.

 4. Árak

  4.1 Eltérő megállapodás hiányában az árak nettóban értendők, gyárban átvéve, csomagolás nélkül, szabadon felhasználható svájci frankban vagy a leányvállalatok nemzeti valutájában levonások nélkül.

  4.2 Valamennyi járulékos költséget (pl. fuvardíj, biztosítás, kiviteli, behozatali és egyéb engedélyek, tanúsítványok) a Megrendelő viseli.

  4.3 A Megrendelőt terhelik a különféle adók (ÁFA) és járulékok, illetékek, VÁM, amelyek a szerződéssel kapcsolatban keletkeztek.

 5. Fizetési feltételek

  5.1 A fizetési határidő a számla kiállításától számított 30 nap.

  5.2 Az áruk árát a megrendelés visszaigazolását követően, de legkésőbb a teljesítést megelőzően (szállítási határidő lejárta előtt) a Szállító jogosult egyoldalúan módosítani az alábbi esetekben:
  – jogszabály vagy hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi,
  – ha az alapanyagárak vagy a Szállító tevékenységének egyéb költségei több mint 5 %-kal emelkednek,
  – a szerződéskötés és a teljesítés időpontja között legalább 30 nap eltelt és a teljesítés időpontjában a Magyar Nemzeti Bank EUR devizaárfolyama a megrendelés visszaigazolásának napján érvényes EUR árfolyamhoz képest 5 %-ot meghaladóan eltér.

  5.3 A Szállító 5.2. pontban írt árváltoztatása esetén a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni anélkül, hogy Szállítóval szemben kártérítési igényt érvényesíthetne.

  5.4 Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A. § szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.

 6. Tulajdonjog fenntartása

  6.1 A Szállító a Szállítási szerződésben a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntarthatja.

  6.2 Tulajdonjog fenntartás esetén a Megrendelő a vételár megfizetéséig az árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt be nem építheti és fel nem dolgozhatja.

  6.3 A Megrendelő köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. Megrendelő ez esetben köteles Szállító termékére is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni.

  6.4 Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a Szállító, illetve megbízottja jogosult a Megrendelő székhelyéről, telephelyéről, fióktelepéről a tulajdonjog fenntartással átadott termékeket Megrendelő költségére elszállítani. Megrendelő tartozása az elszállított termékek átadási árával csökken, a szállítás költségeivel azonban nő.

 7. Szállítási határidő

  7.1 A Szállító mindent megtesz a megrendelés visszaigazolásában rögzített szállítási határidő betartása érdekében. A szállítási határidő betartása a feltétele annak, hogy a Megrendelő a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítse. A szállítási határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a Szállító annak lejárata előtt értesítést küld a Megrendelőnek az áru szállítási készenlétéről.

  7.2 A szállítási határidő meghosszabbodik, ha elháríthatatlan akadályok (vis maior) merülnek fel.

  7.3 Amennyiben a késedelem a Szállító szándékos, vagy súlyos gondatlansága miatt következik be, a Megrendelő kártérítési igénnyel léphet fel, -feltéve, ha ebben a felek megállapodtak.

  7.4 A Szállító késedelme esetén a Megrendelő követelheti a teljesítést vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, -elállhat a szerződéstől.

  7.5 Átvételi késedelem esetén a kárveszély a Megrendelőre száll át, míg a Szállító az áru őrzésére a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles.

 8. Az áru visszavétele

  A kereskedelemben szokványos maximum 1000 EUR értékű visszárura vonatkozóan az áru értékének 10 %-át, legalább azonban 30 EUR-t számítunk fel ellenőrzési költségként. Magasabb visszáruértékek esetén a Szállító előzetes belegyezését kell kérni. Egyedi igények alapján készült termékek esetén a visszavásárlás kizárt.

 1. Csomagolás

  A csomagolást a Szállító külön kiszámlázza és nem vásárolja vissza.

 2. A haszon és a kockázat átszállása

  10.1 A haszon és a kockázat (kárveszély) legkésőbb az árunak az üzemből történő szállítás megkezdésekor száll át a Megrendelőre, amennyiben a megrendelés teljesítése a Szállító telephelyén történik. Ha a megrendelés szerint a teljesítés helye a Megrendelő telephelye, úgy a kárveszély az átadás-átvétellel (a szállítólevél aláírásával) száll át a Megrendelőre.

  10.2 Ha a szállítás a Megrendelő kérésére vagy más olyan okból késik, amelyért a Szállító nem tehető felelőssé, a kockázat az üzemből történő szállítás eredetileg tervezett időpontjától száll át a Megrendelőre. Ezen időponttól kezdve az áru tárolása és biztosítása a Megrendelő költségére és kockázatára történik (lásd 7.5).

  10.3 Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvétel során a teljesítés helyszínén és időpontjában nem biztosítja a megrendelésben írt, átvételre jogosult személy jelenlétét, akkor a Szállító vagy fuvarozója 1 órás várakozást követően jogosult az árut a Szállító telephelyére visszaszállítani és a felmerült költségeket a Megrendelőnek leszámlázni.

 3. Kiszállítás, szállítás, biztosítás

  11.1 A kiszállítással, szállítással és biztosítással kapcsolatos különleges kéréseket időben jelezni kell a Szállító felé. A szállítás a Megrendelő költségére és kockázatára történik.

  11.2 A kiszállítással vagy szállítmányozással kapcsolatos reklamációkat a Megrendelőnek a szállítmány vagy a szállítási dokumentumok kézhezvétele után haladéktalanul jelezni kell a legutolsó szállítmányozó felé.

  11.3 Bármilyen kár elleni biztosítás a Megrendelő kötelessége.

 4. A szállítmány ellenőrzése és átvétele

  12.1 A Megrendelő köteles az árut az átvételt megelőzően megvizsgálni és az esetleges mennyiségi vagy minőségi kifogásait a szállítólevélen írásban rögzíteni. Hiány vagy minőségi kifogás esetén a Megrendelő a szállítólevélen történt rögzítésen kívül az átadás-átvételkor köteles pontos, a Szállító (fuvarozó) által is aláírt jegyzőkönyvet felvenni, fotódokumentációt készíteni és a szállítólevél másolatával együtt az átvételt követő első munkanapon a Szállító részére megküldeni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, a mennyiségi hiányért, minőségi hibáért, illetve kárért a Szállító nem felel.

  12.2 Az átvételt követően a Szállító mennyiségi kifogást nem fogad el.

  12.3 A Megrendelő az átadást követő 8 napon belül jogosult arra, hogy a Szállítóval írásban közölje az áruval kapcsolatos, az átvételkor nem észlelt minőségi kifogásait. A Megrendelő ezt követően minőségi kifogást csak akkor jogosult jelezni a Szállító felé, ha az az átadást követő 8 napon belül nem volt felismerhető (rejtett hiba). Rejtett hiba esetén a Megrendelő a hiba felismerésétől számított 8 napon belül köteles kifogásait közölni.

  12.4 Az előzőek szerint jelzett minőségi kifogás esetén a Szállító köteles a kifogást kivizsgálni és a kifogás indokoltsága esetén az árut kicserélni vagy árengedményt adni. A Szállító mennyiségi hiány és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki.

  12.5 Értékcsökkent/leértékelt (sérült) áru vásárlása esetén Megrendelő minőségi kifogással nem élhet. Ilyen árukra a Szállító a felelősségét a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja azzal, hogy a felelősség kizárásának ellentételezése az adott árengedmény mértékével egyező.

 5. Szavatosság, kellékszavatosság

  13.1 Szállító szavatol azért, hogy az általa forgalmazott áruk a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, szokásos jó minőségűek és megfelelnek az eseti szerződésben rögzített és/vagy az EU szabványoknak.

  13.2 A Szállító hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

  13.3 A Szállító a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Szállító az általa értékesített termékekre 1 (egy) év szavatosságot vállal, mely határidő a teljesítés időpontjától számít. A kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított egy év alatt elévül (Ptk.6: 163.§). A szavatosság az üzemből történő szállítás megkezdésével kezdődik. A kicserélt vagy megjavított árura a szavatossági idő újra kezdődik és egy évig tart attól kezdődően, hogy a Szállító a csereárút elküldte. A szavatosság idő előtt érvényét veszti, ha a Megrendelő vagy harmadik személy szakszerűtlen változtatásokat vagy javításokat végzett a terméken vagy ha a Megrendelő hiányosság észlelése esetén nem teszi meg haladéktalanul a megfelelő intézkedéseket a kárenyhítés érdekében és a Szállítónak nem ad lehetőséget arra, hogy a hiányosságot elhárítsa.

  13.4 A Szállítói szavatosság és felelősség nem vonatkozik azokra a károkra, amelyek esetében nem bizonyítható, hogy rossz alapanyag, hibás konstrukció vagy hiányos kivitelezés következtében keletkeztek, - pl. természetes elhasználódás, hiányos karbantartás, az üzemi előírások figyelmen kívül hagyása vagy elektronikai hatások következtében keletkeztek.

 6. Vis maior

  14.1 Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségük teljes vagy részleges teljesítése alól, amennyiben a teljesítés befolyási körükön kívül álló, előre nem látható és el nem hárítható akadály (vis maior) következtében hiúsul meg. Vis maiornak tekintendők különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: háborúk, forradalmak, sztrájkok, embargók, természeti katasztrófák és események (tűz, árvíz, földrengés stb.). Vis maior esetén az a fél, akinek érdekkörében az akadály felmerült, a másik felet az okról és az akadály várható időtartamáról a lehető legrövidebb időn belül írásban köteles értesíteni.

 7. Egyéb rendelkezések

  A szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem érinti az egész szerződés érvényességét. A szerződésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok irányadók.

 8. Illetékesség és alkalmazandó jog

  16.1 A Megrendelő és a Szállító jogvitája esetére a Szállító székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki – értékhatártól függően.

  16.2 A jogviszony kizárólag a Szállító nemzeti kereskedelmi jogának hatálya alá tartozik. Az ENSZ kereskedelmi jogának rendelkezései nem alkalmazhatók.

cron